శంఖనిధి ,పద్మనిధి


                                 ఆలయానికి రక్షకదేవతలు శంఖనిధి ,పద్మనిధి ,కుబేరుని నవనిధులే ,శంఖనిధి ,పద్మనిధి ,శ్రీవారి ఆలయంలో మహాద్వారం ప్రవేసించే వేళా దక్షిణం వైపు శంఖనిధి ,ఉత్తరంవైపు పద్మనిధి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి

           అయితే శ్రీవారి ఆలయానికి ఏడు ఆవరణలున్నట్లు  కొందరు బావించారు .మొదటిది శ్రీవారి చుట్టూ వున్నా ఆవరణం ,రెండవది పల్లవరాజులు కట్టిన ప్రదక్షణం ,మూడోవాది రాజరాజు కట్టిన ప్రదక్షణం ,నాల్గోవధి యాదవరాయులు కట్టిన ప్రదక్షణ ఆవరణ ,మొదటి మూడింటికి మధ్య కొంత ప్రదేశం ఎడం ఉండడం గమనించవచ్చు .ఐదొవది విమాన ప్రదక్షణం ,ఆరోవది సంపంగి ప్రదక్షణం ,ఏడవది మాడవిధుల ప్రదక్షణ `ఆవరణ `

No comments:

Post a comment