రంగనాధస్వామి- గోవిందరాజస్వామి

తిరుమామణి మండపం ముందు భాగంలో అంటే గరుడాఆళ్వార్ కు వెనుకవైపు దర్సనమిస్తారు.కానీ కొందరు ఈ స్వామిని రంగనాధునిగా బావిస్తారు


                    అన్నను దర్శించి తమ్ముణ్ణి చూడడం మన సంప్రదాయం.అoచేత ఇక్కడ `గోవిందరాజు ఉన్నాడని కొందరు చెబుతారు

No comments:

Post a comment