వెండి వాకిలి

శ్రీవారి ఆలయంలో ధ్వజస్తంబం దాటాక లోపలికి ప్రవేసించేవేళా కనిపించే వాకిలి వెండివాకిలి .ద్వారాలకు తలుపులకు వెండిరేకుల తాపడం ఇక్కడి ప్రతేయ్క్కత.ఈ వాకిలి తలుపుల మీద రమణీయ దృశ్యాలెన్నో కనిపిస్తాయి. శ్రీరామచంద్రుల ఆస్తానం, హతిరంజీ స్వామివారితో పాచికలు ఆడుతున్న దృశ్యాం తలుపులఫై కనిపిస్తాయి

No comments:

Post a comment