మలయప్పస్వామి-ఉత్సవమూర్తి-


 శ్రీవారి గర్బలయంలోని ఉత్సవమూర్తికే  మలయప్పన్ అని పెరు .మూలబేరానికి ఈ మూర్తికి నిర్మాణంలో తేడా లేదు. కాకపోతే ఈ మూర్తి పంచలోహమూర్తి.3 అడుగుల ఎతున్న మూర్తి. శ్రీదేవి భూదేవులతో ప్రకాశించే రమణియమూర్తి .క్రి.శ.1339 శాసనంలో ఈ మూర్తి ప్రశంస కనిపిస్తుoది

             తిరువిధులలో జరిగే అన్ని ఉత్సవాలు, కల్యాణ్ఉత్సవ వగైరాలన్నీ ఈ ఉత్సవమూర్తికే ప్రతేయ్య్క సమయంలో ఉత్సవమూర్తికి  వజ్రాంగి ముత్యాల అoగి అలంకరణ చేస్తారు


No comments:

Post a comment