బంగారు వాకిలి

తిరుమామణి మండపం దాటాక కనిపించే సుందర ద్వారం బంగారు వాకిలి.ఈ వాకిలికి బంగారు రేకుల తాపడం ఉంది. ఇరువైపుల జయవిజుయుల( చండ ప్రచండ) పంచలోహ ప్రతిమలు ఉన్నాయి.ఇవి చాల అందంగా ఉన్నాయి

  ఈ ప్రతిమలకు చతుర్భుజాలున్నాయి.ఫై చేతులలో చక్ర శంఖాలు కనిపిస్తాయి.క్రింది చేతిలో `గద` కనిపిస్తుంది. మరొక హస్తం `శుచి` బంగిమలో భక్తులు శుచిగా ఉండాలని నిర్దేశిస్తుంది

                                                  బంగారు వాకిలి దగ్గర శ్రీవారికీ `సుప్రబాతసేవ` మొదలవ్తుంది

No comments:

Post a comment