శయన మండపం


రామార్ మేడై దాటాక భక్తులు శయన మండపంలో ప్రవేశిస్తారు స్వామివారికి ఈ మండపంలోనే `ఏకాంత సేవ` జరుగుతుంది

No comments:

Post a comment